Patent- en octrooirecht, gebruiksmodellenrecht

Patenten beschermen nieuwe technische uitvindingen en geven de eigenaar hiervan het qua ruimte en tijd beperkte monopolie om ze te gebruiken en benutten. Hij mag ieder ander gebruik verbieden of afhankelijk maken van betalingen. Het patent zorgt ervoor, dat het makkelijker is om economisch nut uit een uitvinding te halen en hierdoor de ontwikkelingswerkzaamheden te financieren.

Patenten zijn een belangrijke factor voor de beoordeling van een bedrijf, aangezien zij inzicht geven in de ontwikkelingsstrategieën, innovatiemogelijkheden bieden en bovendien niet onaanzienlijke vermogenswaarden zijn. Een advies m.b.t. patentrecht helpt, om deze mogelijkheden te benutten, dure dubbele ontwikkelingen te voorkomen en schendingen van octrooirechten van derden te vermijden.

Het gebruiksmodel beschermt bij een korte 'levensduur' technische uitvindingen, chemische stoffen evenals voedings- en geneesmiddelen, met uitzondering van de productieprocessen.

Gebruiksmodellen kunnen – anders dan patenten – binnen enkele maanden geregistreerd worden en bieden bedrijven hierdoor snel te benutten rechten. De aanmelder draagt echter het volledige risico, dat er een oudere en daardoor voor de nieuwste stand schadelijke techniek is en niet is voldaan aan de voorwaarden voor bescherming.

Onze diensten. Samengevat.

  • Op het gebied van patent- en octrooirecht bieden wij in samenwerking met externe patentadvocaten vooraf-onderzoek aan. Hierdoor wordt u tegen investeringen in dubbele ontwikkelingen beschermd en wordt gegarandeerd, dat geen uitvinding wordt aangemeld, die in soortgelijke vorm al bestaat of die niet aan de vereisten van een 'uitvinding' in juridische zin voldoet.

  • Wij organiseren en begeleiden in samenwerking met gespecialiseerde patentadvocaten de aanmelding van nationale, Europese en internationale patenten en gebruiksmodellen. Bovendien kunnen wij uw bedrijf bij alle juridische geschillen m.b.t. patenten en gebruiksmodellen vertegenwoordigen bij overheden en rechtbanken op nationaal, Europees en internationaal niveau en kunnen wij behulpzaam zijn bij het benutten van uw technische uitvindingen.